کشتی های کروز

صنعت بین المللی کروز در سالهای اخیربه سرعت در حال گسترش است.  طبق گزارش انجمن بین المللی کروز (CLIA)،در آینده نزدیک انتظار می رود که این صنعت کشتی سازی 26 کشتی جدید را در سال 2017 تولید کند و به سراسر جهان ارسال کند چرا که کشتی های  کروز 3/25 میلیون مسافر را در هر سال جابجا میکنند.
ادامه مطلب >>