توریسم سلامت

توریسم سلامت چیست؟ مسافرت به کشورهای دیگر برای مراقبت های پزشکی و درمان را  " توریسم سلامت " می گویند .درگذشته افراد از کشورهای محروم به کشورهای توسعه یافته جهت درمان ،مسافرت میکردند.امادرسالهای اخیرمسافرت از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه به دلیل صرفه جویی در هزینه خدمات درمان بیشتر شده است .
ادامه مطلب >>