مجوز بند الف اینترنتی

همانگونه که مستحضر هستید آژانس های هواپیمایی برای فعالیت خود میبایست از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز فعالیت داشته باشند.این مجوز بر اساس ‌آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر آژانسهای مسافرتی و جهانگردی هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 58/3/7 بنا به پیشنهاد شماره 14.1366 مورخ 1358/2/24 وزارت اطلاعات و تبلیغات به‌استناد بندهای ش و ع ماده یک و ماده شش قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی آیین‌نامه تأسیس و نظارت برآژانسهای مسافرتی و جهانگردی‌مصوب گردیده است
ادامه مطلب >>