لحظه برخاستن هواپیما (Take off )

برخاستن وسایل پرنده یا پرندگان از زمین فرایندیست  که متحرک به طور کامل از زمین کنده میشود. برای هواپیمایی که به طور افقی از زمین بلند میشوند، این حرکت شامل شروع حرکت در امتداد زمین در یک باند فرودگاه است برای بالن ها، هلی کوپترها و برخی از هواپیماهای تخصصی بالدار ثابت که هیچ باند پروازی مورد نیاز نیست ،نیروی برخاستن مخالف فرود است.
ادامه مطلب >>