لباس جی

خلبانان جنگنده ها بخاطر مانورها و ارتفاع زیاد که از سطح زمین میگیرند با فشار جی مواجه میشوند که این فشار جی باعث شده خون از مغز به طرف پاها کشیده شده واگر این روند در طی پرواز ادامه پیدا کند موجب میشود که خلبان شنوایی و سپس بینایی خود را از دست بدهد و بیهوش شود.
ادامه مطلب >>