هنر تئاتر

تئاتر یک شکل مشارکتی از هنرهای زیبا است که در آن ازبازیگران به صورت اجرای زنده برای نشان دادن تجربه یک رویداد واقعی یا تصوری از زمان قبل درمقابل مخاطبان زنده و در یک مکان خاص که اغلب یک سکوی نمایش است استفاده میشود.
ادامه مطلب >>