رها سازی تانک از هواپیمای هرکولس که منجر به سقوط شد


رهاسازی محموله در ارتفاع پست بوسیله چترهای مخصوص ، عملی بسیار دشوار و خطرناک است و نیاز به تجربه بسیار بالایی دارد و تنها از خلبانان با تجربه در این کار استفاده میشود. چرا که این کار نیازمند یک هماهنگی بسیار ظریف و دقیق بین خلبان و لود مستر هواپیما میباشد.

رها سازی تانک از هواپیمای هرکولس که منجر به سقوط شد

در قسمت اول ویدئو یک هرکولس با موفقیت یک تانک شریدان را به بیرون می اندازد. اما در قسمت دوم ویدئو مسئول بارگیری چتر خارج سازی تانک را زودتر از موعد مقرر باز میکند که باعث میشود سرعت هواپیما به میزان قابل توجهی کاسته شده و تعادل آن به هم بخورد و دماغه آن رو به پایین متمایل شود. در نتیجه هواپیما به شدت به زمین برخورد میکند. هرچند خدمه موفق میشوند تانک را به بیرون از هواپیما بیاندازند. اما در نهایت تعادل هواپیما برهم خورده است و خلبان نمی تواند آنرا کنترل کرده و مجددا به آسمان بازگرداند. در نتیجه هواپیما چند صد متر جلوتر با موانع برخورد کرده و منفجر میشود. در این سانحه تمامی افراذی که در داخل هرکولس بودند ، کشته میشوند.دیدگاه خود را بنویسید