اطلاعات پروازهاي تهران به تبریز


در این مقاله پروازهای مسیر تهران به تبریز را مرور خواهیم کرد.

اطلاعات پروازهاي تهران به تبریز

اطلاعات پروازهاي تهران به تبریز

شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

640

10:20

آسمان

343

15:40

ايران اير

642

21:10

آسمان

يكشنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

447

6:10

ايران اير

دوشنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

5248

5:30

آتا

640

5:50

آسمان

447

15:50

ایران ایر

343

17:40

ایران ایر

سه شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

447

6:55

ايران اير

642

17:00

آسمان

343

21:20

ايران اير

چهار شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

640

10:20

آسمان

447

11:20

ايران اير

642

20:30

آسمان

443

21:05

ايران اير

پنج شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

640

10:25

آسمان

642

17:00

آسمان

جمعه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

640

5:50

آسمان

447

17:15

ایران ایر

642

17:45

آسمان

443

19:55

ایران ایر

 
 دیدگاه خود را بنویسید