اطلاعات پروازهاي تهران به بندرعباس


در این مقاله پروازهای مسیر تهران به بندرعباس را مرور خواهیم کرد.

اطلاعات پروازهاي تهران به بندرعباس

اطلاعات پروازهاي تهران به بندرعباس

شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

490

6:20

ايران اير

1095

7:45

ماهان

724

8:30

آسمان

4593

15:00

ماهان

458

15:50

ايران اير

456

16:50

ايران اير

1093

18:01

ماهان

يكشنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

1095

7:45

ماهان

454

9:15

ايران اير

4593

15:00

ماهان

1093

17:35

ماهان

456

19:10

ايران اير

دوشنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

384

7:10

ايران اير

1095

7:45

ماهان

454

11:15

ايران اير

4593

15:00

ماهان

458

15:00

ايران اير

1093

17:35

ماهان

سه شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

1095

7:45

ماهان

4593

15:00

ماهان

458

15:45

ايران اير

1093

17:35

ماهان

456

21:00

ايران اير

چهار شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

724

6:05

آسمان

384

6:35

ايران اير

1095

7:45

ماهان

4593

15:00

ماهان

458

16:55

ايران اير

1093

17:35

ماهان

پنج شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

1095

7:45

ماهان

454

10:15

ايران اير

4593

15:00

ماهان

458

15:15

ايران اير

1093

17:35

ماهان

جمعه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

724

14:10

آسمان

4593

15:00

ماهان

1093

17:35

ماهان

456

21:30

ايران اير

 
 دیدگاه خود را بنویسید