اطلاعات پروازهاي تهران به شيراز


در این مقاله پروازهای مسیر تهران به شيراز را مرور خواهیم کرد.

اطلاعات پروازهاي تهران به شيراز

اطلاعات پروازهاي تهران به شيراز

شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

324

09:00

ايران اير

3774

12:00

آسمان

3786

21:35

آسمان

3792

9:30

آسمان

3772

11:00

آسمان

1089

09:45

ماهان

426

15:40

ايران اير

3788

23:00

آسمان

1087

19:40

ماهان

1236

20:45

قشم اير

5223

20:50

آتا

يكشنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

424

7:05

ايران اير

1089

7:25

ماهان

3776

8:00

آسمان

3792

8:40

آسمان

3772

13:00

آسمان

1087

13:50

ماهان

422

16:00

ايران اير

3786

16:10

آسمان

232

17:20

ايران اير

3788

18:20

آسمان

3782

20:45

آسمان

4589

20:50

ماهان

3774

23:59

آسمان

دوشنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

234

6:10

ايران اير

1089

7:25

ماهان

984

7:50

ايران ايرتور

3776

8:00

آسمان

3786

8:45

آسمان

3792

9:30

آسمان

3772

13:00

آسمان

1087

13:50

ماهان

324

17:45

ايران اير

3788

18:15

آسمان

232

20:45

ايران اير

4589

20:50

ماهان

3790

23:30

آسمان

3782

23:59

آسمان

سه شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

424

7:15

ايران اير

1089

7:25

ماهان

3776

8:00

آسمان

3786

8:40

آسمان

3772

13:00

آسمان

1087

13:50

ماهان

3792

16:10

آسمان

3788

18:15

آسمان

3782

20:35

آسمان

4589

20:50

ماهان

324

21:15

ایران ایر

3790

23:30

آسمان

چهار شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

234

6:05

ايران اير

424

7:20

ايران اير

3776

8:00

آسمان

3786

8:40

آسمان

3792

8:45

آسمان

3772

13:05

آسمان

1087

13:50

ماهان

984

14:35

ايران ايرتور

422

16:00

ايران اير

3788

18:15

آسمان

4589

20:50

ماهان

324

21:30

ايران اير

3790

23:00

آسمان

3774

23:59

آسمان

پنج شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

1089

7:25

ماهان

3776

8:35

آسمان

3786

8:55

آسمان

3772

13:15

آسمان

1087

13:50

ماهان

232

17:20

ايران اير

3788

18:20

آسمان

4589

20:50

ماهان

324

21:15

ايران اير

3774

23:59

آسمان

جمعه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

424

7:20

ايران اير

3776

8:35

آسمان

1087

13:50

ماهان

984

14:35

ايران ايرتور

324

17:45

ايران اير

3788

18:25

آسمان

4589

20:50

ماهان

3774

23:00

آسمان

 
 دیدگاه خود را بنویسید