اطلاعات پروازهاي تهران به اصفهان


در این مقاله پروازهای مسیر تهران به اصفهان را مرور خواهیم کرد.

اطلاعات پروازهاي تهران به اصفهان

اطلاعات پروازهاي تهران به اصفهان

شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

1280

05:35

قشم اير

1282

21:00

قشم اير

4531

22:10

ماهان

1284

12:05

قشم اير

314

15:20

ايران اير

يكشنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

6233

18:00

تابان

1282

21:00

قشم اير

4531

22:10

ماهان

1280

05:35

قشم اير

220

06:20

ايران اير

238

20:50

ايران اير

دوشنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

6233

18:00

تابان

6231

18:00

تابان

4306

08:30

كاسپين

1284

12:05

قشم اير

254

16:40

ايران اير

1280

05:35

قشم اير

4531

22:10

ماهان

1282

21:00

قشم اير

252

07:00

ايران اير

سه شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

6233

18:00

تابان

6231

18:00

تابان

4306

08:15

كاسپين

4531

22:00

ماهان

238

21:15

ايران اير

7497

09:00

كيش اير

1280

05:35

قشم اير

1284

12:05

قشم اير

1282

21:00

قشم اير

چهار شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

6231

18:00

تابان

62333

18:00

تابان

1280

05:35

قشم اير

1282

21:00

قشم اير

4531

22:10

ماهان

222

06:20

ايران اير

314

15:40

ايران اير

1284

12:05

قشم اير

4067

20:00

زاگرس

پنج شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

252

07:00

ايران اير

1280

05:32

قشم اير

254

22:10

ماهان

238

21:10

ايران اير

جمعه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

236

5:45

ايران اير

376

6:10

ايران اير

 
 دیدگاه خود را بنویسید