اطلاعات پروازهاي مسیر تهران زاهدان


در این مقاله پروازهای مسیر تهران زاهدان را مرور خواهیم کرد.

اطلاعات پروازهاي مسیر تهران زاهدان

اطلاعات پروازهاي مسیر تهران زاهدان

شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

850

6:00

آسمان

478

6:15

ايران اير

1071

20:45

ماهان

يكشنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

382

5:45

ايران اير

850

6:10

آسمان

1071

20:45

ماهان

دوشنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

850

6:00

آسمان

478

8:50

ايران اير

1071

20:45

ماهان

سه شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

382

6:00

ايران اير

850

7:05

آسمان

1071

20:45

ماهان

چهار شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

850

6:55

آسمان

478

10:10

ايران اير

1071

20:45

ماهان

پنج شنبه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

382

5:55

ايران اير

850

6:05

آسمان

1071

20:45

ماهان

جمعه ها

شماره پرواز

ساعت پرواز

شركت هواپيمايي

382

5:55

ايران اير

850

6:00

آسمان

1071

20:45

ماهان

 
 
 
 
 دیدگاه خود را بنویسید