لیست پروازهای تهران مشهد


در این مقاله لیست پروازهای مسیر تهران مشهد را مرور خواهیم کرد.

لیست پروازهای تهران مشهد

 

لیست پروازهای تهران مشهد

ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپيمايي

هواپيما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسيدن به مقصد

 

۱

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

يکشنبه

۴۰۹۵

۱۶:۰۰

۱۷:۳۰

 

۲

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

A400

يکشنبه

۴۶۰

۱۵:۰۵

۱۶:۴۰

 

۳

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

شنبه

۱۰۸۱

۱۹:۵۰

۲۱:۲۰

 

۴

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

F100

شنبه

۲۶۲

۱۰:۳۰

۱۲:۰۰

 

۵

مهرآباد

مشهد

‌معراج

A320

جمعه

۲۸۰۴

۱۹:۰۰

۲۰:۳۰

 

۶

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

جمعه

۱۲۵۰

۱۱:۳۰

۱۳:۰۰

 

۷

مهرآباد

مشهد

‌آسمان

B722

جمعه

۶۰۰

۰۶:۵۵

۰۸:۱۵

 

۸

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

پنجشنبه

۱۹۱۹

۱۵:۳۰

۱۶:۵۰

 

۹

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

پنجشنبه

۴۳۲۸

۱۵:۰۰

۱۶:۳۵

 

۱۰

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

پنجشنبه

۴۰۷۵

۱۴:۰۰

۱۵:۳۰

 

۱۱

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

پنجشنبه

۱۹۱۷

۰۶:۳۰

۰۷:۵۰

 

۱۲

مهرآباد

مشهد

‌معراج

A320

چهارشنبه

۲۸۰۴

۱۵:۱۰

۱۷:۰۰

 

۱۳

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

چهارشنبه

۴۰۹۵

۰۹:۰۵

۱۰:۳۰

 

۱۴

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

A320

چهارشنبه

۲۶۰

۰۷:۱۵

۰۸:۴۵

 

۱۵

مهرآباد

مشهد

‌معراج

A320

سه شنبه

۲۸۰۴

۱۹:۰۰

۲۰:۳۰

 

۱۶

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

سه شنبه

۱۰۳۷

۲۲:۳۰

۰۰:۰۰

 

۱۷

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

سه شنبه

۴۰۷۵

۱۶:۰۰

۱۷:۳۰

 

۱۸

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

سه شنبه

۴۰۹۵

۱۰:۲۵

۱۱:۴۵

 

۱۹

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

سه شنبه

۶۲۵۴

۲۳:۲۰

۰۰:۵۵

 

۲۰

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

دوشنبه

۱۰۳۷

۲۲:۳۰

۰۰:۰۰

 

۲۱

مهرآباد

مشهد

‌معراج

A320

دوشنبه

۲۸۰۴

۱۹:۰۰

۲۰:۳۰

 

۲۲

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

دوشنبه

۴۰۹۵

۱۰:۱۵

۱۱:۴۵

 

۲۳

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

يکشنبه

۴۰۷۵

۲۱:۰۰

۲۲:۳۰

 

۲۴

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

يکشنبه

۱۹۱۹

۱۴:۱۵

۱۵:۵۰

 

۲۵

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

شنبه

۱۹۱۹

۱۴:۱۵

۱۵:۵۵

 

۲۶

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

شنبه

۵۲۳۳

۱۱:۰۰

۱۲:۳۰

 

۲۷

مهرآباد

مشهد

‌آسمان

A320

شنبه

۶۰۲

۰۹:۱۰

۱۰:۴۰

 

۲۸

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

شنبه

۶۲۵۴

۰۶:۰۰

۰۷:۳۰

 

۲۹

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

شنبه

۹۶۸

۲۳:۱۰

۰۰:۴۰

 

۳۰

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

شنبه

۴۰۴۱

۰۹:۴۵

۱۱:۱۵

 

۳۱

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

چهارشنبه

۴۰۲۷

۲۱:۱۵

۲۲:۴۵

 

۳۲

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

چهارشنبه

۵۲۶۳

۲۰:۲۵

۲۱:۵۰

 

۳۳

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

A400

چهارشنبه

۴۶۶

۲۰:۰۰

۲۱:۳۰

 

۳۴

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

F100

چهارشنبه

۴۶۰

۱۷:۲۵

۱۸:۵۰

 

۳۵

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

چهارشنبه

۴۰۷۳

۱۶:۱۰

۱۷:۴۰

 

۳۶

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

چهارشنبه

۱۲۵۰

۱۱:۴۰

۱۳:۱۰

 

۳۷

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

چهارشنبه

۴۰۴۱

۰۹:۴۵

۱۱:۱۵

 

۳۸

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

پنجشنبه

۵۲۱۳

۲۰:۳۰

۲۱:۵۰

 

۳۹

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

F100

پنجشنبه

۴۶۸

۲۰:۱۰

۲۱:۴۰

 

۴۰

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

پنجشنبه

۲۸

۱۹:۳۰

۲۱:۰۰

 

۴۱

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

پنجشنبه

۷۰۶۷

۱۷:۵۵

۱۹:۲۵

 

۴۲

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

پنجشنبه

۱۲۵۰

۱۱:۳۵

۱۳:۰۵

 

۴۳

مهرآباد

مشهد

‌آسمان

B722

پنجشنبه

۶۰۲

۰۶:۴۵

۰۸:۱۵

 

۴۴

مهرآباد

مشهد

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۶۰۰

۰۶:۰۰

۰۷:۳۰

 

۴۵

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

يکشنبه

۶۲۵۴

۲۳:۲۵

۰۰:۵۵

 

۴۶

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

سه شنبه

۵۲۶۳

۱۶:۴۰

۱۸:۱۰

 

۴۷

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

سه شنبه

۴۰۷۳

۱۶:۰۰

۱۷:۳۰

 

۴۸

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

سه شنبه

۴۰۴۱

۰۹:۴۵

۱۱:۱۵

 

۴۹

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

سه شنبه

۱۹۱۷

۰۶:۳۵

۰۷:۵۵

 

۵۰

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

سه شنبه

۹۶۰

۰۸:۰۰

۰۹:۳۰

 

۵۱

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

دوشنبه

۴۰۲۷

۲۱:۱۵

۲۲:۴۵

 

۵۲

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

دوشنبه

۴۰۰۱

۱۹:۴۵

۲۱:۱۵

 

۵۳

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

دوشنبه

۵۲۱۳

۲۰:۱۰

۲۱:۵۰

 

۵۴

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD82

دوشنبه

۴۶۸

۲۰:۱۵

۲۱:۳۵

 

۵۵

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

دوشنبه

۲۸

۱۹:۳۰

۲۱:۰۰

 

۵۶

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

F100

دوشنبه

۴۶۶

۱۶:۱۵

۱۷:۴۵

 

۵۷

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

دوشنبه

۴۰۷۳

۱۶:۰۰

۱۷:۳۰

 

۵۸

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

دوشنبه

۸۰۶۰

۱۴:۱۵

۱۵:۵۵

 

۵۹

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

دوشنبه

۶۲۵۶

۱۳:۱۵

۱۴:۴۰

 

۶۰

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

دوشنبه

۷۰۶۷

۱۲:۴۵

۱۴:۱۵

 

۶۱

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

دوشنبه

۴۰۴۷

۱۲:۰۰

۱۳:۳۰

 

۶۲

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

دوشنبه

۱۹۱۷

۰۶:۳۰

۰۸:۰۰

 

۶۳

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD82

شنبه

۴۶۶

۱۵:۲۰

۱۶:۵۰

 

۶۴

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

A400

شنبه

۴۶۰

۱۴:۴۰

۱۶:۱۰

 

۶۵

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

شنبه

۴۰۷۵

۱۴:۰۰

۱۵:۳۰

 

۶۶

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

شنبه

۱۲۵۰

۱۱:۴۰

۱۳:۱۰

 

۶۷

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

سه شنبه

۴۰۲۷

۲۱:۱۵

۲۲:۵۰

 

۶۸

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

سه شنبه

۴۰۰۱

۱۹:۴۵

۲۱:۱۵

 

۶۹

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

سه شنبه

۱۲۵۰

۱۱:۴۰

۱۳:۱۰

 

۷۰

مهرآباد

مشهد

‌آسمان

F100

سه شنبه

۶۰۲

۱۰:۱۵

۱۱:۳۵

 

۷۱

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

A320

سه شنبه

۲۶۰

۰۷:۲۵

۰۸:۴۵

 

۷۲

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

دوشنبه

۱۲۵۰

۱۱:۳۰

۱۳:۰۰

 

۷۳

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

F100

يکشنبه

۴۶۸

۱۹:۵۵

۲۱:۲۵

 

۷۴

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

يکشنبه

۲۸

۱۹:۳۰

۲۱:۰۰

 

۷۵

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

يکشنبه

۵۲۳۵

۱۹:۵۰

۲۱:۲۰

 

۷۶

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

يکشنبه

۱۲۵۰

۱۱:۳۰

۱۳:۰۰

 

۷۷

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

F100

يکشنبه

۷۰۶۹

۰۹:۱۵

۱۰:۴۵

 

۷۸

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

جمعه

۴۰۲۷

۲۱:۳۵

۲۳:۰۰

 

۷۹

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

جمعه

۴۰۰۱

۰۹:۵۵

۱۱:۱۵

 

۸۰

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

جمعه

۲۸

۱۹:۳۵

۲۱:۰۰

 

۸۱

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

BA11

جمعه

۱۲۵۲

۲۰:۲۰

۲۱:۵۰

 

۸۲

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

جمعه

۷۰۶۷

۱۸:۵۵

۲۰:۱۵

 

۸۳

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

جمعه

۴۰۴۷

۱۲:۰۵

۱۳:۳۰

 

۸۴

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

جمعه

۵۲۶۳

۰۹:۰۵

۱۰:۳۰

 

۸۵

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

جمعه

۴۰۷۳

۱۶:۰۵

۱۷:۳۰

 

۸۶

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

جمعه

۱۹۱۹

۱۴:۲۰

۱۵:۵۰

 

۸۷

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

جمعه

۶۲۵۶

۱۳:۱۵

۱۴:۴۰

 

۸۸

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

جمعه

۴۰۷۵

۱۴:۰۵

۱۵:۳۰

 

۸۹

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

جمعه

۷۰۶۹

۱۰:۲۰

۱۲:۰۰

 

۹۰

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

جمعه

۶۲۲۲

۲۱:۲۵

۲۲:۵۵

 

۹۱

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

جمعه

۴۳۴۰

۱۰:۲۰

۱۲:۴۵

 

۹۲

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

جمعه

۴۰۴۱

۰۹:۴۵

۱۱:۱۵

 

۹۳

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

جمعه

۱۹۱۷

۰۸:۴۵

۱۰:۱۰

 

۹۴

مهرآباد

مشهد

‌معراج

A320

جمعه

۲۸۰۶

۰۷:۳۵

۰۹:۰۰

 

۹۵

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

جمعه

۶۲۵۴

۲۳:۲۵

۰۰:۵۵

 

۹۶

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

پنجشنبه

۴۰۰۱

۱۹:۴۵

۲۱:۱۵

 

۹۷

مهرآباد

مشهد

‌معراج

A320

پنجشنبه

۲۸۰۴

۱۹:۰۰

۲۰:۳۰

 

۹۸

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

پنجشنبه

۴۰۴۷

۱۲:۰۰

۱۳:۳۰

 

۹۹

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

پنجشنبه

۵۲۶۳

۱۳:۵۰

۱۵:۲۰

 

۱۰۰

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

پنجشنبه

۸۰۶۶

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

 

ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپيمايي

هواپيما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسيدن به مقصد

 

۱۰۱

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

پنجشنبه

۴۳۴۰

۰۹:۵۵

۱۱:۲۵

 

۱۰۲

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

پنجشنبه

۴۰۴۱

۰۹:۴۵

۱۱:۱۵

 

۱۰۳

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

پنجشنبه

۷۰۶۹

۰۹:۱۵

۱۰:۴۵

 

۱۰۴

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

پنجشنبه

۴۰۷۳

۱۹:۵۰

۲۱:۲۰

 

۱۰۵

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

پنجشنبه

۴۰۲۷

۲۱:۴۰

۲۳:۰۰

 

۱۰۶

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

پنجشنبه

۶۲۵۴

۲۳:۲۵

۰۰:۵۵

 

۱۰۷

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

پنجشنبه

۹۶۸

۲۳:۲۰

۰۰:۴۰

 

۱۰۸

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

چهارشنبه

۲۸

۱۹:۲۰

۲۱:۰۰

 

۱۰۹

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

چهارشنبه

۸۰۶۶

۱۸:۳۵

۱۹:۵۰

 

۱۱۰

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

چهارشنبه

۷۰۶۷

۱۷:۵۰

۱۹:۱۰

 

۱۱۱

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

چهارشنبه

۱۲۵۲

۱۶:۳۵

۱۸:۰۵

 

۱۱۲

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

چهارشنبه

۴۰۴۷

۱۲:۰۵

۱۳:۳۰

 

۱۱۳

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

چهارشنبه

۴۰۷۵

۲۱:۰۰

۲۲:۳۰

 

۱۱۴

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

چهارشنبه

۱۹۱۹

۱۳:۵۵

۱۵:۱۵

 

۱۱۵

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

چهارشنبه

۶۲۵۶

۱۳:۱۰

۱۴:۴۰

 

۱۱۶

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

چهارشنبه

۴۳۴۰

۱۱:۲۰

۱۲:۴۵

 

۱۱۷

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

چهارشنبه

۴۰۹۱

۰۹:۰۰

۱۰:۲۰

 

۱۱۸

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

چهارشنبه

۱۹۱۷

۰۹:۰۰

۱۰:۳۰

 

۱۱۹

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

چهارشنبه

۷۰۶۹

۰۹:۳۰

۱۰:۴۵

 

۱۲۰

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

چهارشنبه

۴۰۰۱

۱۹:۵۵

۲۱:۱۵

 

۱۲۱

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

سه شنبه

۲۸

۱۹:۳۰

۲۱:۰۰

 

۱۲۲

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

سه شنبه

۱۲۵۲

۱۶:۳۵

۱۸:۰۵

 

۱۲۳

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

سه شنبه

۴۰۴۷

۱۲:۰۰

۱۳:۳۰

 

۱۲۴

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

سه شنبه

۷۰۶۷

۱۷:۰۵

۱۷:۳۵

 

۱۲۵

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

سه شنبه

۱۹۱۹

۱۴:۳۰

۱۶:۰۰

 

۱۲۶

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

سه شنبه

۴۳۴۰

۱۱:۲۵

۱۲:۴۵

 

۱۲۷

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

A320

سه شنبه

۵۲۳۳

۰۹:۳۰

۱۱:۰۰

 

۱۲۸

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

سه شنبه

۷۰۶۹

۱۰:۰۵

۱۱:۲۵

 

۱۲۹

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

سه شنبه

۴۰۹۱

۰۹:۰۰

۱۰:۳۰

 

۱۳۰

مهرآباد

مشهد

‌معراج

A320

سه شنبه

۲۸۰۶

۰۷:۳۵

۰۹:۰۰

 

۱۳۱

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

سه شنبه

۶۲۵۴

۱۸:۰۵

۱۹:۴۰

 

۱۳۲

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

دوشنبه

۱۹۱۹

۱۵:۲۰

۱۶:۵۰

 

۱۳۳

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

يکشنبه

۱۲۵۲

۱۶:۳۵

۱۸:۰۵

 

۱۳۴

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

يکشنبه

۱۹۱۷

۰۹:۰۰

۱۰:۳۰

 

۱۳۵

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

شنبه

۶۲۵۶

۱۳:۱۵

۱۴:۴۵

 

۱۳۶

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

شنبه

۴۳۴۰

۱۱:۱۵

۱۲:۴۵

 

۱۳۷

مهرآباد

مشهد

‌اترک اير

A320

شنبه

۱۹۱۷

۰۹:۰۰

۱۰:۳۰

 

۱۳۸

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

F100

شنبه

۲۱۲

۰۸:۲۰

۰۹:۵۰

 

۱۳۹

مهرآباد

مشهد

‌معراج

A320

يکشنبه

۲۸۰۴

۱۹:۰۰

۲۰:۳۰

 

۱۴۰

مهرآباد

مشهد

‌آسمان

F100

يکشنبه

۶۰۲

۱۰:۰۵

۱۱:۳۵

 

۱۴۱

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

شنبه

۲۸

۱۹:۳۰

۲۱:۰۰

 

۱۴۲

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

B741

شنبه

۱۰۳۳

۱۱:۵۵

۱۳:۳۵

 

۱۴۳

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

دوشنبه

۴۰۷۵

۲۱:۰۰

۲۲:۳۰

 

۱۴۴

مهرآباد

مشهد

‌قشم اير

F100

دوشنبه

۱۲۵۲

۱۶:۳۵

۱۸:۰۵

 

۱۴۵

مهرآباد

مشهد

‌کاسپين

MD82

دوشنبه

۴۳۴۰

۱۱:۲۰

۱۲:۵۰

 

۱۴۶

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

دوشنبه

۴۰۴۱

۰۹:۴۵

۱۱:۱۵

 

۱۴۷

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

دوشنبه

۴۰۹۱

۰۸:۵۰

۱۰:۲۰

 

۱۴۸

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

دوشنبه

۷۰۶۹

۰۸:۴۵

۱۰:۱۵

 

۱۴۹

مهرآباد

مشهد

‌تابان

MD88

دوشنبه

۶۲۵۴

۲۳:۱۵

۰۰:۵۵

 

۱۵۰

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

دوشنبه

۹۶۸

۲۳:۱۰

۰۰:۴۰

 

۱۵۱

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

يکشنبه

۱۰۳۷

۲۲:۳۰

۰۰:۰۰

 

۱۵۲

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

يکشنبه

۴۰۲۷

۲۱:۱۵

۲۲:۴۵

 

۱۵۳

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

يکشنبه

۵۲۱۳

۲۰:۲۰

۲۱:۵۰

 

۱۵۴

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

يکشنبه

۴۰۰۱

۱۹:۴۵

۲۱:۱۵

 

۱۵۵

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

يکشنبه

۱۰۸۱

۱۹:۵۰

۲۱:۲۰

 

۱۵۶

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

يکشنبه

۷۰۶۷

۱۸:۳۰

۲۰:۰۰

 

۱۵۷

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

يکشنبه

۹۶۴

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

 

۱۵۸

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

يکشنبه

۴۰۷۳

۱۶:۰۰

۱۷:۳۰

 

۱۵۹

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

يکشنبه

۴۰۴۷

۱۲:۰۰

۱۳:۳۰

 

۱۶۰

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

يکشنبه

۴۰۴۱

۰۹:۳۰

۱۱:۰۰

 

۱۶۱

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

يکشنبه

۴۰۹۱

۰۸:۵۰

۱۰:۲۰

 

۱۶۲

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

شنبه

۷۰۶۷

۱۴:۴۵

۱۶:۱۵

 

۱۶۳

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

شنبه

۴۰۲۷

۲۱:۱۵

۲۲:۴۵

 

۱۶۴

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

شنبه

۴۰۴۷

۱۲:۰۰

۱۳:۳۰

 

۱۶۵

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

شنبه

۴۰۷۳

۱۶:۰۰

۱۷:۳۰

 

۱۶۶

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

A320

شنبه

۵۲۶۳

۱۳:۵۰

۱۵:۲۰

 

۱۶۷

مهرآباد

مشهد

‌کيش اير

MD82

شنبه

۷۰۶۹

۰۹:۵۵

۱۱:۲۵

 

۱۶۸

مهرآباد

مشهد

‌زاگرس

MD82

شنبه

۴۰۹۱

۰۸:۵۰

۱۰:۲۰

 

۱۶۹

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

A320

شنبه

۵۲۳۵

۰۷:۰۰

۰۸:۳۰

 

۱۷۰

مهرآباد

مشهد

‌آسمان

A320

چهارشنبه

۶۰۲

۰۹:۰۵

۱۰:۳۰

 

۱۷۱

مهرآباد

مشهد

‌آسمان

F100

جمعه

۶۰۲

۱۰:۱۵

۱۱:۳۵

 

۱۷۲

مهرآباد

مشهد

‌آسمان

B722

سه شنبه

۶۰۸

۱۹:۱۵

۲۰:۵۰

 

۱۷۳

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

يکشنبه

۱۰۳۳

۰۹:۰۵

۱۰:۳۵

 

۱۷۴

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

يکشنبه

۱۰۶۷

۰۶:۱۰

۰۷:۴۵

 

۱۷۵

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

A400

جمعه

۴۶۰

۱۵:۳۵

۱۷:۰۰

 

۱۷۶

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

A320

جمعه

۵۲۳۳

۱۲:۱۵

۱۳:۴۰

 

۱۷۷

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

جمعه

۵۲۱۳

۲۰:۱۵

۲۱:۴۵

 

۱۷۸

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

A320

پنجشنبه

۵۲۳۵

۰۷:۲۵

۰۸:۴۵

 

۱۷۹

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

سه شنبه

۵۲۱۳

۲۰:۱۵

۲۱:۵۰

 

۱۸۰

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

A320

دوشنبه

۵۲۳۵

۰۸:۲۰

۰۹:۴۰

 

۱۸۱

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

A320

شنبه

۲۶۰

۰۶:۱۵

۰۷:۴۵

 

۱۸۲

مهرآباد

مشهد

‌آتا اير

MD83

شنبه

۵۲۱۳

۲۰:۲۰

۲۱:۵۰

 

۱۸۳

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

جمعه

۱۰۳۷

۲۲:۳۰

۰۰:۰۰

 

۱۸۴

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

چهارشنبه

۱۰۳۷

۲۲:۱۰

۰۰:۰۰

 

۱۸۵

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

سه شنبه

۱۰۸۱

۱۹:۵۰

۲۱:۲۰

 

۱۸۶

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

F100

سه شنبه

۴۶۰

۱۴:۴۰

۱۶:۱۰

 

۱۸۷

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

سه شنبه

۹۶۴

۱۸:۰۵

۱۹:۳۰

 

۱۸۸

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

دوشنبه

۱۰۸۱

۱۹:۵۰

۲۱:۲۰

 

۱۸۹

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD82

شنبه

۹۶۴

۲۰:۲۵

۲۱:۵۵

 

۱۹۰

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

جمعه

۹۶۶

۱۳:۰۵

۱۴:۳۰

 

۱۹۱

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

BA11

پنجشنبه

۱۰۳۵

۱۴:۴۰

۱۶:۰۰

 

۱۹۲

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

پنجشنبه

۹۶۶

۱۳:۰۵

۱۴:۳۰

 

۱۹۳

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

دوشنبه

۹۶۶

۱۳:۰۵

۱۴:۳۰

 

۱۹۴

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

پنجشنبه

۱۰۳۳

۰۹:۱۵

۱۰:۳۵

 

۱۹۵

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

چهارشنبه

۱۰۳۳

۰۹:۱۵

۱۰:۳۵

 

۱۹۶

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

دوشنبه

۱۰۳۳

۰۹:۱۵

۱۰:۳۵

 

۱۹۷

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

جمعه

۱۰۳۳

۰۹:۱۵

۱۰:۳۵

 

۱۹۸

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

A400

پنجشنبه

۴۶۴

۱۱:۲۵

۱۲:۴۵

 

۱۹۹

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

سه شنبه

۱۰۳۳

۰۹:۱۵

۱۰:۳۵

 

۲۰۰

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

جمعه

۱۰۶۷

۰۶:۱۵

۰۷:۴۵

 

ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپيمايي

هواپيما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسيدن به مقصد

 

۲۰۱

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

پنجشنبه

۱۰۶۷

۰۶:۱۵

۰۷:۴۵

 

۲۰۲

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

چهارشنبه

۱۰۶۷

۰۶:۱۵

۰۷:۴۵

 

۲۰۳

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

BA11

سه شنبه

۱۰۶۷

۰۶:۱۵

۰۷:۴۵

 

۲۰۴

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

دوشنبه

۱۰۶۷

۰۶:۱۵

۰۷:۴۵

 

۲۰۵

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

شنبه

۱۰۶۷

۰۶:۲۰

۰۷:۵۰

 

۲۰۶

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

چهارشنبه

۹۶۴

۱۸:۰۵

۱۹:۳۰

 

۲۰۷

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

جمعه

۱۰۸۱

۱۹:۵۰

۲۱:۲۰

 

۲۰۸

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

جمعه

۹۶۴

۱۸:۰۵

۱۹:۳۰

 

۲۰۹

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

پنجشنبه

۱۰۸۱

۱۹:۵۰

۲۱:۲۰

 

۲۱۰

مهرآباد

مشهد

‌ماهان

A306

چهارشنبه

۱۰۳۵

۱۴:۴۰

۱۶:۰۰

 

۲۱۱

مهرآباد

مشهد

‌ايران اير

MD80

چهارشنبه

۹۶۶

۱۳:۰۵

۱۴:۳۰

 

 دیدگاه خود را بنویسید