مسیر و ایستگاههای قطار حومه ای ایران


دانستن و داشتن آگاهی از خطوط ریلی موجود و فعال در کشور این امکان رابه شما می دهد تا با تنوع بیشتری دست به انتخاب بزنید. در این مقاله کلیه مسیرهای ریلی حومه کشور را جهت اطلاع شما آورده ایم . با تراول اینتر همراه باشید.

مسیر و ایستگاههای قطار حومه ای ایران

مسیرحرکت قطارهای حومه ای تهران:                       (تهران)

شامل 5 مسیراز تهران به 1- پرند ، 2-پیشوا ، 3- قم ، جمکران  4- کرج ، هشتگرد و 5-کرج ، هشتگرد ، قزوین.

ایستگاه های مسیریک : تهران -  تپه سفید – اسلام شهر – نسیم شهر – گلستان – نصیرشهر – رباط کریم ودرانتها نیز پرند.

ایستگاه های مسیردو : تهران – ری – بهرام – قرچک – باقرآباد – ورامین – پیشوا – امام زاده.

ایستگاه های مسیرسه وچهار: تهران – تپه سفید – اسلام شهرکه از اسلام شهر به دو مسیرختم می شود یکی قم ودیگری محمدیه – جمکران.

ایستگاه های مسیرپنج : تهران – شهرقدس – کرج – هشتگرد – آبیک ودرآخرنیز قزوین.

مسیرحرکت قطار حومه ای تبریز:                               (آذربایجان)

دارای یک مسیر تبریز به جلفا و برگشت که ایستگاه های آن عبارتند ازشروع تبریز – سهلان – صوفیان پیام – مرند – هرزند – گرگر ومقصد نیز جلفا.

نام این قطار تبریز – جلفا می باشد وشماره آن 944 که در روزهای فرد وجمعه حرکت می کند.

ساعت حرکت ازمبدا 8:30 و ورود به ایستگاه ها به ترتیب 8:47 ، 8:59 ، 9:28 ، 9:53 ، 10:20 ،

10:53 ومقصد جلفا ساعت 11:10 می باشد.

برگشت آن نیزبه اسم قطار جلفا – تبریزوبه شماره 945 می باشد که درهمان روزهای فرد وجمعه در ساعت 18:20 ازجلفا عازم تبریز می گردد ودراین ساعت ها (به ترتیب برگشت ایستگاه ها ) توقف خواهد داشت : 18:53 ، 19:20 ، 19:47 ، 20:13 ، 20:25 ودرساعت 20:40 به مقصد تبریز خواهد رسید.

 

مسیر قطارحومه ای مشهد به سرخس شامل این ایستگاه ها می باشد:     (خراسان)

مشهد – سلام – شهیدمطهری – آزادگان – رباز ماهی – مختوم گلی – مرزداران – رباط شرف -گنبدلی – سرخس.

 

مسیر حرکت قطارهای حومه ای دورود – اندیمشک – اهواز:            (جنوب)

دارای سه مسیر اهواز به اندیمشک ، ماهشهر ، خرمشهر ویک مسیراندیمشک به دورود است. 

مسیر اهواز به اندیمشک شامل این ایستگاه هاست؛ نظامیه ، خاور ، بام دژ ، آهودشت ، میان آب ،

هفت تپه ، شوش ، سبزآب ، اندیمشک ، واز اندیمشک نیزتا دورود این ایستگاه ها رادربرمی گیرد؛

دوکوهه – گل محک – بالارود – مازو – شهبازان – تله زنگ – تنگ پنج – تنگ هفت – کشور –

چمسنگر – سپیددشت – بیشه و قارون.

مسیر اهوازبه ماهشهرازایستگاه های کارون ، میان دشت ، خسروی ، گرگر وسربندر می گذرد.

مسیراهوازبه خرمشهرنیزازقدس ، حمید و حسینیه عبور می کند.

 

مسیر حرکت قطارهای حومه ای شمال :                         (شمال)

شامل سه راه می باشد؛ تهران – فیروزکوه ، گرگان – اینچه برون و گرگان – پل سفید.

و اما مسیرهای آن؛ تهران – فیروزکوه شامل توقف های ری، بهرام ،ورامین ،پیشوا ،ابردژ ،کویر ،

گرمسار،بنکوه ،کبوتردره ،سیمین دست ،زرین دشت ،مهاباد ومقصد نیز فیروزکوه.

گرگان – اینچه برون : سبزدشت ، یامپی و پتروشیمی.

ودرآخرنیزایستگاه های گرگان – پل سفید عبارتند از: گرگان ،بندرترکمن، بندرگز، گلوگاه، تیرتاش بهشهر ،نکا ، شهید نوبخت ،ساری ،گونی بافی ،قایمشهر،شیرگاه ،زیرآب و پل سفید.

سازمان قطار هاي حومه اي در سال ۱۳۹۵
سازمان اصلي قطارهاي حومه اي ، ريل باس ارم درنظر گرفته شده است. ولي بدليل نبود تعداد كافي ناوگان ريل باس در حال حاضر براي حمل مسافران حومه اي كشور از ۵ سازمان قطار به شرح ذيل استفاده مي گردد:
۱- ريل باس هاي خودكشش با ظرفيت ۳۳۶ صندلي
۲- ترنست هاي خودكشش با ظرفيت ۲۴۰ صندلي
۳- واگنهاي دوطبقه چيني و مترويي كه توسط لكوموتيو حركت داده مي شوند(سال ساخت ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۲- سال ساخت سالن هاي مترويي ۱۳۷۶ است)
۴- واگنهاي درجه ۲ آلماني ۹۶ صندلي قديمي با كشنده لكوموتيو (سال ساخت۱۳۴۲)
۵- واگنهاي درجه ۲ آلماني ۶۴ و ۷۰ صندلي قديمي با كشنده لكوموتيو( سال ساخت ۱۳۵۲-۱۳۵۶)
اين واگنها بسته به نياز با سازمان وتعداد مشخص تنظيم و به سير اعزام مي گردند كه در جدول ذيل به تفكيل محور و مسير آورده است.

                                       

رديف
 

محور

نام مسير قطار

( سازمان قطار) نوع و تعداد واگن

۱

تهران

تهران -پرند

۵ سالن-اتوبوسي۹۶ نفره

۲

 تهران -پرند 

ريل باس ارم

۳

جمكران

ريل باس ارم

۴

 تهران- قم

ترنست

۵

۳سالن-دو طبقه جديد ۱۰۸ نفره

۶

 تهران- پيشوا

۴سالن-دو طبقه ۱۰۸ نفره  مترويي

۷

ريل باس ارم

۸

تهران-هشتگرد-قزوين

ريل باس ارم

۹

ريل باس ارم

۱۰

آذربايجان

 تبريز -جلفا

۳سالن- اتوبوسي۷۰ نفره

۱۱

تبريز -تربيت معلم 

ريل باس ارم

۱۲

مراغه -تبريز

ريل باس ارم

۱۳

جنوب

 كارون-سربندر

۳سالن- دوطيقه جديد ۱۰۸ نفره

۱۴

 كارون- بندر ماهشهر

۳سالن- دوطيقه جديد ۱۰۸ نفره

۱۵

 خرمشهر- اهواز

۳سالن- دوطيقه جديد ۱۰۸ نفره

۱۶

 انديمشك-اهواز

۳سالن- دوطيقه جديد ۱۰۸ نفره

۱۷

انديمشك - دورود

۷سالن- اتوبوسي۶۴ نفره

۱۸

زاگرس

دورود- چمسنگر

۳سالن- اتوبوسي۹۶ نفره

۱۹

خراسان

نيشابور-بينالود-مشهد

۲سالن- طبقه جديد ۱۰۸ نفره

۲۰

 مشهد سرخس 

۲سالن- طبقه جديد ۱۰۸ نفره

۲۱

شمال

فيروزكوه  

۸سالن- اتوبوسي ۷۰ نفره

۲۲

 گرگان-پلسفيد

ريل باس ارم

۲۳

 گرگان- پلسفيد

يك سالن ۹۶ نفره + ۳ سالن ۷۰ نفره

۲۴

شمالشرق۲

گرگان - اينچه برون

ريل باس ارم

 

ما مشوق شما برای سفرهای ایمن و ارزانتر هستیم ،شبکه ریلی حومه راه آهن ج.ا.ا این امکان را برای شما فراهم می آورد و سایت ما تراول اینتر مقدمات آنرا.

دانلود مسیرهای قطارحومه ایدیدگاه خود را بنویسید