ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   شیراز  در تاریخ 1397/03/04
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    شیراز
قیمت1,071,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 20:25
کاسپین
نوع هواپیما : BOEING-MD
شماره پرواز : 048
ظرفیت : 4
تهران   به    شیراز
قیمت1,224,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 19:15
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 7151
ظرفیت : 2
تهران   به    شیراز
قیمت3,088,560 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 18:40
سپهران
نوع هواپیما : BOEING-737
شماره پرواز : 4303
ظرفیت : 1
تهران   به    شیراز
قیمت3,088,560 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 23:30
سپهران
نوع هواپیما : BOEING-737
شماره پرواز : 4309
ظرفیت : 3