ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   مشهد  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    مشهد
قیمت1,872,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 09:30
کاسپین ایر
نوع هواپیما : بوئینگ
شماره پرواز : 026
ظرفیت : 1
تهران   به    مشهد
قیمت1,976,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 23:45
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 4045
ظرفیت : 7
تهران   به    مشهد
قیمت2,080,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 22:45
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 4027
ظرفیت : 9
تهران   به    مشهد
قیمت2,080,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 21:00
تابان
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 6224
ظرفیت : 9
تهران   به    مشهد
قیمت2,080,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 21:45
تابان
نوع هواپیما : R J تابان
شماره پرواز : 6256
ظرفیت : 9
تهران   به    مشهد
قیمت2,184,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 07:40
هواپیمایی ساها
نوع هواپیما : بوئینگ737
شماره پرواز : 162
ظرفیت : 2
تهران   به    مشهد
قیمت2,184,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 10:00
تابان
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 6222
ظرفیت : 2
تهران   به    مشهد
قیمت2,392,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 18:10
تابان
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 6254
ظرفیت : 4
تهران   به    مشهد
قیمت2,548,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 14:40
ساها
نوع هواپیما : بوئینگ ۷۳۷
شماره پرواز : 158
ظرفیت : 7
تهران   به    مشهد
قیمت3,120,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 16:40
تابان
نوع هواپیما :
شماره پرواز : 6324
ظرفیت : 5
Alternate Text