ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   کیش  به   تهران  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
کیش   به    تهران
قیمت364,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 13:30
زاگرس ایر
نوع هواپیما : ایرباس 320
شماره پرواز : 4002
ظرفیت : 4
کیش   به    تهران
قیمت364,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 20:15
زاگرس ایر
نوع هواپیما : ایرباس 320
شماره پرواز : 4070
ظرفیت : 6
کیش   به    تهران
قیمت395,200 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 23:00
هواپیمایی کیش ایر
نوع هواپیما : ایرباس 320
شماره پرواز : 7128
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت416,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 12:15
ساها ایر
نوع هواپیما : بوئینگ
شماره پرواز : 155
ظرفیت : 1
کیش   به    تهران
قیمت416,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 19:40
آتا ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 5713
ظرفیت : 9
کیش   به    تهران
قیمت416,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 21:30
کیش ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 7152
ظرفیت : 4
کیش   به    تهران
قیمت457,600 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 23:59
هواپیمایی کیش ایر
نوع هواپیما : ایرباس 320
شماره پرواز : 7080
ظرفیت : 6
کیش   به    تهران
قیمت468,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 13:30
هواپیمایی کیش ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 7026
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت468,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 23:15
هواپیمایی کیش ایر
نوع هواپیما : ایرباس 320
شماره پرواز : 7124
ظرفیت : 6
کیش   به    تهران
قیمت488,800 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 19:00
کیش ایر
نوع هواپیما : بوئینگ
شماره پرواز : 7056
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت520,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 14:15
زاگرس ایر
نوع هواپیما : ایرباس 320
شماره پرواز : 4050
ظرفیت : 1
کیش   به    تهران
قیمت520,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 20:00
کیش ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 7052
ظرفیت : 3
کیش   به    تهران
قیمت520,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 14:30
هواپیمایی کیش ایر
نوع هواپیما : ایرباس 320
شماره پرواز : 7054
ظرفیت : 1
کیش   به    تهران
قیمت572,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 18:30
قشم ایر
نوع هواپیما : فوکر
شماره پرواز : 1225
ظرفیت : 6
کیش   به    تهران
قیمت624,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 22:00
معراج
نوع هواپیما : ایرباس
شماره پرواز : 2821
ظرفیت : 1
کیش   به    تهران
قیمت624,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 20:15
سپهران
نوع هواپیما : بوئينگ 737
شماره پرواز : 4313
ظرفیت : 5
کیش   به    تهران
قیمت624,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 15:30
تابان
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 6264
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت624,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 13:30
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينـــگ MD
شماره پرواز : 7024
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت1,248,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 21:55
ماهان
نوع هواپیما :
شماره پرواز : 1042
ظرفیت : 6
Alternate Text