ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   کیش  به   تهران  در تاریخ 1395/12/04
کیش   به    تهران
قیمت824,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 12:30
کاسپین
نوع هواپیما : بويينگMD
شماره پرواز : 045
ظرفیت : 5
کیش   به    تهران
قیمت824,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 13:45
AirAsia
نوع هواپیما : ايرباس 320
شماره پرواز : 1908
ظرفیت : 6
کیش   به    تهران
قیمت832,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 14:10
زاگرس ایر
نوع هواپیما : ایرباس 320
شماره پرواز : 4050
ظرفیت : 3
کیش   به    تهران
قیمت832,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 13:00
آتا ایر
نوع هواپیما :
شماره پرواز : 5222
ظرفیت : 8
کیش   به    تهران
قیمت968,200 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 17:45
Air Midwest
نوع هواپیما : ايرباس
شماره پرواز : 4014
ظرفیت : 6
کیش   به    تهران
قیمت1,019,700 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 21:15
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 7028
ظرفیت : 1
کیش   به    تهران
قیمت1,030,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 19:30
AirAsia
نوع هواپیما : ايرباس 320
شماره پرواز : 1906
ظرفیت : 4
کیش   به    تهران
قیمت1,030,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 20:30
Air Midwest
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 4070
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت1,030,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 15:30
تابان
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 6264
ظرفیت : 5
کیش   به    تهران
قیمت1,030,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 19:00
Kish Air
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 7424
ظرفیت : 1
کیش   به    تهران
قیمت1,040,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 22:30
معراج
نوع هواپیما :
شماره پرواز : 2821
ظرفیت : 5
کیش   به    تهران
قیمت1,040,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 15:30
کیش ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 7052
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت1,040,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 17:45
هواپیمایی کیش ایر
نوع هواپیما : ایرباس 320
شماره پرواز : 7452
ظرفیت : 3
کیش   به    تهران
قیمت1,133,600 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 14:30
کیش ایـــر
نوع هواپیما : BOEING
شماره پرواز : 7054
ظرفیت : 1
کیش   به    تهران
قیمت1,144,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 23:00
کیش ایر
نوع هواپیما : BOEING MD
شماره پرواز : 7080
ظرفیت : 7
کیش   به    تهران
قیمت1,248,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 16:45
ماهان
نوع هواپیما : ایرباس
شماره پرواز : 1042
ظرفیت : 1
کیش   به    تهران
قیمت7,210,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 20:10
Air Midwest
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 4040
ظرفیت : 9
Alternate Text